ഞങ്ങളുടെ ഭാഷാ പതിപ്പുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഭാഷാ പതിപ്പുകൾ

നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പൗരത്വം

Burgerskap deur belegging

നിക്ഷേപം

ዜግነት በኢንቨስትመንት

ദേശീയത കുറിച്ച് വഴി നിക്ഷേപം

Քաղաքացիությունը ներդրումների միջոցով

ഇൻവെസ്‌റ്റിസിയ ഇൽ വേട്ടൻഡാസ്‌ലിക്

ഹെറിറ്റാർട്ടസുന ഇൻബെർട്ട്സിയോറെൻ അറബെറ

നിക്ഷേപത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

ബിനിയോഗ് ദബാരാ നാഗരികത്ബ്

ഗ്രഗാൻസ്ത്വോ പുട്ടെം ഉലഗഞ്ച

നിക്ഷേപം വഴിയുള്ള പൗരത്വം

ഓരോ വിപരീതത്തിനും സിയുട്ടഡാനിയ

പൗരത്വം പിനാഗി സാ പമുഹൂനൻ

Unzika ndi നിക്ഷേപം

资国籍

投資國籍

ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും സിറ്റാഡിനാൻസ

Državljanstvo ulaganjem

Občanství prostřednictvím Investic

Statsborgerskab ved നിക്ഷേപം

ബർഗർഷാപ്പ് വാതിൽ നിക്ഷേപം

നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പൗരത്വം

ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും സിവിറ്റനെകോ

കൊഡകോണ്ട്സസ് ഇൻവെസ്റ്ററിംഗുട്ട് ജർഗി

പഗ്ഗമമമയൻ ങ് പമുമുഹൂനൻ

കൻസലൈസുസ് സിജോയിറ്റുക്സെൻ മുകാൻ

Citoyennete par നിക്ഷേപം

സിഡാഡനിയ നിക്ഷേപം

მოქალაქეობა ചൂതാട്ടകേന്ദം

സ്റ്റാറ്റ്സ്ബർഗർഷാഫ്റ്റ് ഡർച്ച് നിക്ഷേപം

Ιθαγένεια με επένδυση

Sitwayente pa നിക്ഷേപകൻ

പൗരൻ ƙഅസ താ ഹന്യാർ സക ഹന്നൂൻ ജാരി

കനക മകʻഐനന ഇ ഹോʻഒപുകാപുക

അജർഗോഥ് ഓൺ എഴുതിയത് നിക്ഷേപം

നിവേഷ് वारा्वारा

Kev Ua Pej Xeem Los Ntawm Kev Cog Lus

Az allampolgarsag befektetesenkent

റിക്കിസ്ബോർഗരാരെറ്റൂർ മെയ് ഫ്ജാർഫെസ്റ്റിംഗം

Ensbụ obodo സൈറ്റ് നാ ഇതിനേ അഹം

കേവർഗനെഗാരൻ ബെർദസർകാൻ ഇൻവെസ്റ്റസി

Saoranacht tri Infheistiocht

ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും സിറ്റാഡിനാൻസ

投資による市民権

കേവർഗനേഗരൻ ഡെനിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റസി

നിക്ഷേപത്തിൽ പൗരത്വ

നിക്ഷേപം boyynsha azamattyk

សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ

നിക്ഷേപത്തിൽ 의한 시민권

Hemwelatibûn bi veberhênanê

നിക്ഷേപം boyuncha zharandyk

ການເປັນພົນລະເມືອງໂດຍການລົງທືນ

Ut ab Tractatus

Pilsonība pēc ieguldījumiem

പൈലിറ്റിബേ പഗൽ ഇൻവെസ്റ്റിസിജസ്

സ്റ്റാറ്റ്സ്ബിയർഗർഷാഫ്റ്റ് ഡ്യുവർക് ഇൻവെസ്റ്റിഷൻ

Dzhavianstvo നിക്ഷേപത്തിന് ഒരു രാജ്യം

സോം-പിറേനേന അമിൻ'നി അലലാനി' ഫാംപിയാസം-ബോല

കേവർഗനേഗാരൻ ഡെംഗൻ പെലബുരാൻ

നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പൗരത്വം

സിറ്റാഡിനാൻസ ബി ഇൻവെസ്റ്റിമെന്റ്

തേ രംഗതിരതംഗ ഇ തേ പുടീ പുതേ

ഗുന്തവനൂകീദ്വാരേ നാഗരികത്വ

ഖൊറോങ്കോ ഒരുഉലൽതാർ ഇർഗൻഷിൽ

.

ലഗാനിബാറ്റ്

Statsborgerscap ved നിക്ഷേപം

د പാങ്കൂണി په واسطه താബിൽ

താബിൽ از طریق سرمایه گذاری

ഒബ്യ്വതെല്സ്ത്വൊ വെദ്ലുഗ് ഇൻവെസ്റ്റിക്ക്ജി

സിഡാഡനിയ പോർ ഇൻവെസ്റ്റിമെന്റോ

നിവേശ് ദുരാ സിടീജൻഷിപ്പ്

പ്രാഥമിക നിക്ഷേപം

നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പൗരത്വം

സിതിസെനി ഇ അല ഐ ഇനിവേസി

Saoranachd le tasgadh

സെറ്റിൽമെന്റ് വഴി ഗ്രാന്റ്ഷിപ്പ്

ബോഹി കാ ലെറ്റ്സെറ്റെ

ഉഗാരി നിക്ഷേപം

സിഗ്രി ذريعي شهرت

വരെ പ്രകാരം പൗരത്വം

Občianstvo prostredníctvom investícií

Državljanstvo z naložbami

മുവാദിനിമട മാൽഗാഷിഗ

നിക്ഷേപ പൗരത്വം

കേവാർഗണഗരൻ കു ഇൻവെസ്റ്റസി

ഉറൈയാ ക്വാ ഉവെകെസാജി

മെഡ്‌ബോർഗാർസ്‌കാപ്പ് ജീനോം നിക്ഷേപം

ഷാർവണ്ടി az ҷonibi sarmoyaguzori

നിക്ഷേപകൻ മുഖേന പൗരാവകാശം

നിക്ഷേപം വഴി പൗരസത്വം

การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

നിക്ഷേപത്തിനുള്ള സമൂഹം

സർമ്മയി കാരി کے ذریعہ شہریت

ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്സിയ ബോയിച്ച ഫുഖാറോലിക്

Quốc tịch theo đầu tư

Dinasyddiaeth trwy Fuddsoddiad

ബിർഗെർസാപ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇന്തോസ്റ്റാമന്റ്

അര ഇലു നിപാസ് ഇഡോകോ-ഓവോ

ഉബുസ്വേ ങ്കുത്ശൽവ ക്വമലി