ഷിപ്പിംഗ് നയം

ഷിപ്പിംഗ് നയം

റദ്ദാക്കലും റീഫണ്ടും

പണമടച്ചതിന് ശേഷം അത് റദ്ദാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക: ടിഫോണുകൾ: + 44 20 3807 9690 ഇ-മെയിൽ: info@vnz.bz... പണമടച്ച കാർഡിന് മാത്രമേ റീഫണ്ട് ലഭിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.